پاورپوینت درباره مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

پاورپوینت درباره مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

پاورپوینت درباره  مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها : 25اسلاید

 

 

 

بخشی از اسلاید ها :

                                                                                                            

احياء اكسيد آهن، يعني جريان واكنش از راست به چپ فقط درصورت ازبين رفتن تعادل شيميايي واكنش امكانپذير است.

کنترل تعادل در جهت مورد نظر با ابزار زير انجام می شود :

الف- جدا كردن اكسيژن يا آهن از سيستم باعث بهم خوردن تعادل و پيشرفت آن در جهت توليد اكسيژن و آهن ميشود.

ب-  استفاده از تاثيرپذيري ثابت تعادل توسط تغيير درجه حرارت و فشار كل سيستم .

¥ برای احيای هماتيت در فشار محيط به دمای بالا نياز است. مثلاً براي تجزيه هماتيت، دماي 1453 درجه سانتيگراد لازم است.

¥ برای احيای هماتيت در دمای محيط به خلا بسيار بالا نياز است. (با قدرتی بيش از 20- 10 اتمسفر)(شکل زير)

اگر چند اكسيد مختلف در محيط موجود باشد ابتدا اكسيدي كه فشار اكسيژن  تعادلی آن از همه بيشتر است احياء مي‌شود. بنابراين درموقع احياء اكسيدهاي آهن به وسيلة يك عامل احياء كننده  نخست هماتيت سپس مگتنيت و بالاخره وستيت احياء مي‌شود.

با در نظر گرفتن شرايط واقعی و عدم خالص بودن مواد شرکت کننده در واکنش1 خواهيم داشت:

اگر اكتيويته آهن کمتر از يک 1 شود (در اثر تركيب با سازندة ديگري ) ، احياء راحت تر خواهد بود.

مثلا  در صورت ثابت بودن فشار، درجه حرارت احياء كاهش مي‌يابد

اگر اكتيويته اكسيد آهن قبل از احياء اكتيويته آن كمتر از 1 بوده (با سازندة ديگري تركيب شود) ،  احياء سخت‌تر مي‌شود .


دسته:

پاورپوینت درباره مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

خرید آنلاین